Cookies

God is een moeder

In de voorbije tijden was de vader het hoofd van het gezin en in die hoedanigheid ook de familiale plaatsvervanger van God. In veel gevallen mocht hij in nood uit dien hoofde optreden.

Het is duidelijk dat dat nogal wat onvrede kon brengen. Vooral omdat het goddelijke van God’s vertegenwoordigers wel eens ver te zoeken was. Dat geld overigens ook voor de hogere vertegenwoordigers die daartoe zelfs een ambt hebben aanvaard. Onlangs nog slechte berichten over een dominee die zijn kinderen bij de moeder weghoudt.

Inmiddels zijn echter de rollen in het algemeen flink omgedraaid. Ook vrouwen kunnen God zijn, menen veel kinderen. Dat heeft echter minder te maken met de directe invloed van feministische theologen alswel met het probleem dat kinderen in eenoudergezinnen (in de regel met moeder aan het hoofd) zich geen vader meer kunnen voorstellen dus ook de verbeelding van God alleen nog maar op een moeder kunnen plakken, zo blijkt uit onderzoek van Annegret Böhmer. God heeft er dus niet zozeer een genderkant bij, maar er een af. Dat zal hard aankomen in de hemel.
Of de goddelijke moeder beter zal vallen dan de vaderlijke pendant valt te betwijfelen. De vaderlijke was in ieder geval minder op uitsluiting gebaseerd.

In het boek Gemist vaderschap is meer te vinden over de genderaspecten van God
Meer lezen: Kerknet

0 antwoorden op “God is een moeder”

 1. Een kleine voetnoot bij bovenstaande:
  De culturen welke vanouds een nomadisch karakter hadden kwamen tevoorschijn met een goddelijke vader. Deze zijn bekend als de monotheïstische religies; jodendom, islam en christendom. God als patriarch en zijn leer gebasseerd op angst (m.b.t. het christendom het oude testament).
  De in een vroeg stadium landbouwbedrijvende culturen kwamen tevoorschijn met een God als moeder, matriarchaal. De essentie van deze religies zijn monistisch waarvan boeddhisme, hindoeisme en taoisme voorbeelden zijn. Hier is de leer gebasseerd op liefde.
  De twee wegen tot het goddelijke zijn dus te vinden d.m.v. de liefde of door middel van de angst. Precies deze twee methoden zijn ook bedoeld ter opvoeding van je kinderen. Je doet het met liefde maar je wijst ook bijvoorbeeld op gevaren waar angst bij komt kijken. Dit is een interessant gegeven.
  In het oosten staat het goddelijke gelijk met het vrouwelijke, het scheppende. Alles wat maar enigszins scheppend is, is vrouwelijk van aard. En het mannelijke komt voort uit het vrouwelijke, wordt geschapen uit het vrouwelijke. Dit is logisch als je beseft dat de oorsprong van alles wat bestaat wordt beschouwd als liefde welke niet dualistisch is. Angst kan nooit de oorsprong van alles zijn omdat deze geen onafhankelijk bestaan heeft.
  God als moeder heeft dus in de oorspronkelijke zin een erg diepzinnige betekenis die synoniem staat met liefde en welke oneindig veel ouder is dan de voorstelling van God als vader. Overigens geeft heden ten dage de biologie bovenstaande opvatting gelijk als zijnde dat het mannelijke voortkomt uit het vrouwelijke.
  Dit neemt niet weg dat een kind die in onze samenleving God als moeder ziet waarschijnlijk een totaal andere betekenis hieraan geeft als welke zojuist hier beschreven. De Moedergodin van het kind zal veel synoniemen vertonen met de patriarchale godheid, zij het verkleed als vrouwspersoon.

 2. Hmmm…
  Een heel interessant verhaal. Niet geheel onbekend al moet ik toegeven dat het gebruik van het woord monisme in dit verband me even hoofdbrekens kostte. Eigenlijk zou je verwachten dat je tegenover monotheïstisch een andere term met theïstisch (poly, non) aan te treffen. Maar ik begrijp inmiddels wat je bedoelt.

  Dat biologisch het mannelijke uit het vrouwelijke voortkomt kun je ook zien als een kip-ei kwestie. Zonder mannelijk immers ook niet vrouwelijks en al helemaal niet iets nieuw-mannelijks.

  Evolutionair-biologisch lijkt het me zo dat het onderscheid mannelijk en vrouwelijk pas later in de evolutie is ontstaan. Ik zie althans geen reden om vroegere levensvormen perse vrouwelijk te noemen.
  Tenzij je het vrouwelijke als meer monistisch betiteld, waar jij naar toe neigt.

  Dat oudere landbouwvolkeren dat wel zo zagen kun je zien als een intuïtief holistische keuze, een keuze die samenhing met de aard van hun activiteiten of een beperking in hun zicht op de biologische werkelijkheid waardoor ze het aandeel van de man in de voortplanting over het hoofd zagen.

  Er zijn hierover erg veel zin en onzin theorieën in omloop, waarvan een aantal sterk gedragen door de feministische doctrine. Hieruit ontstonden de wat merkwaardige ideeën over oermatriarchaat. Op deze stof ben ik uitvoerig ingegaan in het geschiedenishoofdstuk van het boek Verpasseerd Ouderschap.

  Verder rest dan de bijzonderheid dat in het Christendom Maria op nogal kunstmatige wijze tot zeg maar monistische voortplanting is gekomen en de biologische rol van Jozef eruitgetheologiseerd.

  Afin ik kan hier nog urenlang over doorpraten en besef me dat de hierboven gegeven argumenten weer vatbaar zijn voor tientallen tegenargumenten enzovoorts. Met enige wanhoop denk ik terug aan ongeveer een jaar geleden toen ik slag leverde met dat eerder genoemde geschiedenishoofdstuk.

 3. Tsja Joep, Je tentoongespreide cynisme over moeders zegt veel over hoe het nu met je gaat.
  De hoop voorbij? Daar help je niemand mee.
  Ik maak me zorgen als ik dit lees,

  een groet van Jitschak

 4. Tsja Jitschak,
  Ik lees hier geen cynisme, maar nu ik dit bekijk ben ik wel geneigd cynisch naar jou toe te reageren. Dat ik dit níet doe komt omdat het relatief redelijk goed met me gaat en me stug voorneem me niet door jou uit het lood te laten brengen. Met jou ook alles goed?

 5. Jitschak komt ook weer eens langs zeg. Ten eerste is dit niet zijn echte naam, ten tweede zijn reacties als deze van geenerlei waarde. Het heeft niets met `God is een moeder` van doen, bovendien klopt zijn boodschap evenals eerdere boodschappen zijnerzijds wederom niet.
  Cynische humor wordt beschouwd als zwartgallig door sommige mensen waar voorbij wordt gegaan aan het feit dat het vermogen cynisch te zijn pas ontstaat als je de betreffende materie voldoende doorvorst hebt, waardoor er tevens relativeringsvermogen ontstaan is. Cynisme zonder relativering is sarcasme, wat een andere vorm van humor kan zijn, hoewel niet de mijne.
  Jitschak heeft ondermeer met zijn volkskrantblog al voldoende aangetoond deze materie niet voldoende te beheersen, hij is in deze nog zoekende. Of een stukje al dan niet cynisch is, daarvoor heeft hij überhaupt niet de capaciteit dit te herkennen.
  Als laatste wens ik nog op te merken dat ik hem voortaan met zijn werkelijke naam zal aanspreken als hij nog meer van deze onbenullige reacties wenst in te zenden. Hiervoor kan hij ook gewoon een e-mail gebruiken.

 6. Dag Henri,

  Dank voor je reactie. Terecht wijs je mij op mijn foute woordkeuze. Er is waarschijnlijk toch geen sprake van cynisme bij Joep zoals bij de eerste snelle lezing van het stukje in me opkwam. Ik zou nu eerder willen spreken van een vorm van paranoia aangewakkerd door een hopelijk milde Gynefobie, misschien wel bij jullie beiden. Mijn eerder uitgesproken zorg over Joep’s welzijn blijft daarom wel staan.
  Ik vind het moeilijk om niet te reageren op jullie stukjes, zoveel zelfingenomenheid, – gebrek aan zelfkritiek en semi-intellectueel geneuzel…
  Jullie laten veel van jezelf zien in de openbaarheid van dit blog en zijn dan toch verbaasd als er af en toe een kritische meelezer van zich laat horen. Wanneer het dan allemaal te kritisch wordt volgt er een dreigement en voor mij is dit is al de derde keer in de discussie met jullie.
  Je dreigementen ergeren me en zijn natuurlijk geen teken van grote kracht, mijheer Moll!
  Treurig is ook om te constateren dat dit alles voortkomt uit een discussie in eerste instantie over conflictvermijdend gedrag op mijn eigen weblog.
  Het gaat ook helemaal voorbij aan wat ons gemeenschappelijk doel is: het welzijn van onze kinderen. Gelukkig is voor mij dat doel bereikt en zal mijn dochter na 5 jaar ‘strijd’ volgende week voor het eerst door haar moeder naar mijn huis worden gebracht. Er is in ieder geval een zaak waarin mijn theorie heeft gewerkt en daar ben ik best trots op,
  Ik wens jullie het beste,
  een vaderlijke groet,
  Jitschak

  1. In je eerste bijdrage sprak je over `de verborgen motieven` van Joep. Op mijn herhaalde vraag dit toe te lichten heb ik van je nooit antwoord gekregen. M.a.w. dit was een opmerking zonder fundament, een persoonlijke aanval die kant nog wal raakte. Hiermee zette jij de toon voornamelijk vanwege deze ongefundamenteerde aanklacht die hoegenaamd niets van doen heeft met waarheid of gerechtigheid. Je weigering een eigen opmerking toe te lichten is niet bevorderlijk voor een zuivere discussie. Je opmerking omtrent semi-intelectueel geneuzel stuur ik derhalve linea-recta retour afzender.

   Je bovenstaande reactie is van hetzelfde niveau. Wederom neem je termen in de mond die verstoken zijn van elke basis. Vandaar wederom de volgende vragen; Wat heeft dit van doen met het stukje `God is een moeder`?
   Waar baseer jij je aanklacht omtrent gebrek aan zelfkritiek op? Als je iets uitkraamt dien je het toe te lichten.
   Waar baseer jij je aanklacht omtrent zelfingenomenheid op? Wederom is hier geen basis voor, dus leg het maar even uit.

   Kritiek is altijd uiterst welkom, het scherpt de discussie aan waarvan we allen wijzer kunnen worden. Niemand heeft alleen de wijsheid in pacht. Echter insinuaties, verdachtmakingen en loze kreten zijn nu niet echt geschikt om een opbouwende bijdrage te leveren aan dit weblog. Ten opzichte van mijzelf sta ik bekend als uiterst kritisch. Hiertoe meen ik het recht te hebben tevens uiterst kritisch te zijn ten opzichte van die lieden die menen beter te weten wat goed voor onze kinderen is. De weg die ik gekozen heb is die van de waarheid. Niet die van strategieën, tactieken, do`s and don`ts en welke manipulaties en absurditeiten er verder ook bestaan. Houd hier rekening mee.
   Vanuit die liefde voor de waarheid constateer ik eenvoudig datgene wat ik hier beschrijf. Prachtig dat je je dochter weer ziet. Enkel is het een constatering dat je opmerking over `mijn tactiek` niet terecht is aangezien je de tactiek van Maarten Legene van SOS-PAPA gecopieëerd hebt. Vandaar is het ook niet terecht als je opmerkt dat je trots bent dat jouw tactiek gewerkt heeft. In die zin zou het meer waarheidsgetrouw zijn te moeten concluderen dat je best dankbaar bent voor de theorie van Maarten welke ervoor gezorgd heeft dat jij je dochter weer mag zien. In die zin stuur ik je opmerking omtrent zelfingenomenheid ook linea-recta retour.
   Je blog bij de volkskrant is derhalve zuivere plagiaat, een eenvoudige constatering en geen veroordeling.
   Rest mij verder wederom te moeten constateren dat je `conflictvermijdend gedrag` enkel rhetoriek is welke elke basis in de alledaagse werkelijkheid mist. hierbij uitgaande van je bijdragen op dit weblog.
   Mijn uitnodiging aan jouw om voor de eerste maal eens werkelijk inhoudelijk in te gaan op mijn bijdrage.

 7. Terugkomend op het biologische aspect;
  Het geslacht wordt bepaald door de x en y chromosomen. Vrouwelijk is xx en mannelijk is xy.
  Vòòr de ontwikkeling van zoogdieren waren ze identieke chromosomen die op genetische wijze dna uitwisselden. Echter zodra het y chromosoom zich hieruit ontwikkelde en bepalend werd voor de ontwikkeling van het mannelijke aspect, was er sprake van degeneratie doordat dit y chromosoom enorm veel van zijn genen verloor en inkromp tot ongeveer een derde van zijn oorspronkelijke capaciteit. Vandaar mijn opmerking dat het mannelijke voortkomt uit het vrouwelijke welk idee gelijk staat met de oudste bekende menselijke voorstelling hiervan, de lingam die oprijst uit de yoni, voortkomt uit de yoni (shiva-shakti).
  Natuurlijk moeten we wel bedenken dat de termen mannelijk en vrouwelijk hier in veel diepere zin gebruikt worden dan doorgaans het geval is en niets van doen hebben met sociale en culturele gender- issues. De door jouw aangehaalde feministische doctrine staat hier net zo ver van af als het Maria verhaal.
  Wens ik als laatste nog op te merken dat als we kijken naar spirituele ontwikkeling de man zich voornamelijk dient te richten op zogenaamde vrouwelijke waarden en kwaliteiten terwijl er voor een vrouw geen sprake is van het zich richten op zogenaamde mannelijke waarden en kwaliteiten. Dit sluit aan op mijn eerdere bericht waarin ik het verschil aangaf tussen monistische liefde en dualistische angst.

  1. Henri,
   Hier begin ik aan de randen van mijn kennis te komen. Ik heb eerder gehoord dat het y-chromosoom een soort degeneratie zou zijn van het x chromosoom. Het bevat inderdaad minder erfelijke informatie.
   Logischerwijze zou ík dan zeggen dat weliswaar dat y chromosoom minder is maar dat diversiteit ook een kwaliteit is. Zonder die diversiteit geen voortplanting bij de mens. Althans vooralsnog. Klonen geeft nog steeds aanmerkelijke problemen.
   Maar letterlijk in de vorm van “”eerst was er 2X en toen pas XY, wil ik aannemen dat je gelijk hebt..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.