Cookies

Tsja misschien zegt het toch wel wat…….

Bijgewerkt 16.20. zegt het toch wel wat.
Het door mij aanvankelijk als tamelijk nietszeggend betitelde antwoord van de directie van de Raad voor de Kinderbescherming op (oa) mijn brief /blog van 21 mei vindt u hieronder. Maar bij nader inzien kom ik er op terug dat het niets zegt.
Het zegt namelijk het volgende:

  • De Raad voor de Kinderbescherming ontkent niet dat het onderzoek van Spruijt (door Roeters verkeerd gespeld) corrupt is
  • De Raad erkent dat het onderzoek nog wordt gebruikt, wat ze aanvankelijk ontkenden.
  • Hoewel ze beweren dat er nog ander onderzoek wordt gebruikt wordt dat niet genoemd. Verder ben ik best geneigd aan te nemen dat er soms nog wel eens iemand een ander onderzoek gebruikt. Maar grosso modo is Raadsonderzoek gebaseerd op de corrupte fake-wetenschappelijke literatuurstudie van Spruijt

Maar ja… ze denken er met dit antwoord dus wel mee weg te komen……
Geachte heer Zander en mevrouw Van Woerkom,
De RvdK wordt in alle gevallen geleid door het belang van het kind. Het kind staat te allen tijd centraal en op grond daarvan handelen wij. Wij gaan ervan uit dat deze centraalstelling van het kind ook in het belang is van de ouders.
Het is overigens juist dat de RvdK met de heer Spruyt heeft samengewerkt, de heer Spruyt heeft in opdracht van de RvdK literatuurstudie gedaan. Dat wil niet zeggen dat wij ons laten leiden door één enkele wetenschapper.
Onze gedragsdeskundigen hebben aandacht voor meerdere studies die handreikingen bieden.
Zoals in mijn mail van 20 maart naar u is gecommuniceerd, hebben wij op 8 maart jl. de onderstaande vier actiepunten gehaald uit de thema’s die toen besproken zijn:
– De tijdigheid van interventie;
– Het netwerk als preventief en ondersteunend middel;
– Het onderzoek naar feiten n.a.v. signalen vervreemding/verstoting;
– Actualiseren en verbreden van wetenschappelijke kennis.
Deze actiepunten zijn geagendeerd in onze organisatie. U kunt ervan uitgaan dat onze raadsonderzoekers en gedragsdeskundigen daar kennis van nemen.
Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd,
Hartelijke groet,
Annette Roeters