Cookies

aanzet amendement gelijkwaardig ouderschap

Gered via Archive.org. Onderstaande is een document over de manier waarop de afdeling Deventer van de SP met een door Joep Zander voorbereide tekst  de grondslag legde voor het amendement Gelijkwaardig ouderschap van Jan de Wit dat inmiddels in de wet is opgenomen.
Homepage SPDeventer

Voorstellen afdeling Deventer voor verkiezingsprogramma Tweede Kamer

15-09-2006 • Voorstellen afdeling Deventer: nieuwe programmapunten gelijkwaardig ouderschap en parlementaire enquête bedrijfstak familierecht.

1. Gelijkwaardig ouderschap dient conform de internationale ontwikkelingen ook in Nederland te worden ingevoerd als leidend principe in het familierecht.
Programmatoelichtingstekst:
Volgens het verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben kinderen recht om verzorgd en opgevoed te worden door hun biologische moeder én vader.
Het recht op opvoeding en zorg door minimaal beide ouders is een fundamenteel recht van kinderen.
De overheid heeft onterecht vertrouwen gehad in de uitvoering van het familierecht, met als resultaat dat cumulatief meer dan 15.000 kinderen per jaar, door negatieve inmenging van één van de ouders, het contact verliezen met de andere ouder. Hiermee werkt de Staat mee aan het schenden van het recht op relatie tussen het kind en de buitengesloten ouder (in de meeste gevallen de vader). De SP wil een nieuwe impuls voor gelijkwaardig ouderschap en alle vaders de kans geven om voor hun kinderen te zorgen.
Er zal, in navolging van landen als Frankrijk en met name België, het uitgangspunt worden ingevoerd dat ouders te allen tijde gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de verzorging en de opvoeding. Wanneer ouders niet tot een gezamenlijke afspraak komen wordt de verantwoordelijkheid egalitair en het verblijf 50-50 ingevuld. Van dit principe kan alleen worden afgeweken als ouders aantoonbaar hun kind mishandelen of als de ene ouder de uitvoering van de zorgverplichtingen van de andere ouder aantoonbaar frustreert. De SP zal bij gebrek aan andere initiatieven op dit punt een nieuw wetsontwerp initiëren.
Zie ook: Extra toelichting (word-bestand)
2. Er dient een parlementaire enquête te komen die het (dis)functioneren van de bedrijfstak familierecht (o.a rechters, kinderbescherming, jeugdzorg) onderzoekt. Bij dat onderzoek worden burgers zo direct mogelijk betrokken.
Toelichtingstekst in programma: Het familierecht omvat ongeveer de helft van het totaal aan gerechtelijke procedures. Hiervan zijn de uitspraken niet openbaar. De klachtbehandeling functioneert slecht onder andere omdat ouders en kinderen bang zijn voor represailles. Wat er wel naar buiten komt is woede en rampspoed. Voor de tweede kamer is het daardoor al jaren moeilijk om er een goed zicht op te krijgen. Dit vereist een flinke inhaalslag. De belangen, de omvang van de geldstroom en de ernst van het wanbeleid binnen de totale jeugdzorg is van dien aard dat halve maatregelen niet afdoende zijn gebleken. Ter voorbereiding en politieke ondersteuning van het voorstel voor een parlementaire enquête kan een zwartboek worden gemaakt. De SP zal daartoe samen met ouderorganisaties initiatieven nemen die aansluiten op een aantal al bestaande publicaties in boeken, zwartboeken en internet.
Zie ook: Extra toelichting programmapunten