Cookies

verweerschrift belanghebbende tuchtzaak Henriette Nakad

let op: Ik heb de verwijzing naar het Rv-artikel van anderen overgenomen. Dit is mogelijk ten onrechte. Waarvan akte!!

Aan:
De Raad van Discipline Rechtbank Amsterdam
Per mail: griffieamsterdam@raadvandiscipline.nl

Cc:
Mw. mr. dr. H.W.R. Nakad-Weststrate, advocaat
Per mail: nakad@baileyparker.nl

De heer mr. E.J. Henrichs, deken Per mail: orde@aova.nl

Zitting: maandag 22 februari 2021 om 9.00 uur

Deventer, 18 februari 2021

Geachte voorzitter en leden van de Raad van Discipline,

Betreft: verweerschrift ex artikel 282 Rv tegen mw. mr. dr. H.W.R. Nakad, griffieamsterdam@raadvandiscipline.nl

Hierdoor zend ik u als belanghebbende een verweerschrift in de procedure tussen de Amsterdamse deken, de heer mr. E.J. Henrichs als verzoeker tegen mevrouw mr. dr. H.W.R. Nakad-Weststrate als verweerster, op de voet van artikel 282 lid 1 Rv jo artikel 60b e.v. Advocatenwet. Artikel 282 lid 1 Rv luidt: Iedere belanghebbende kan tot de aanvang van de behandeling of, indien de rechter dit toestaat, in de loop van de behandeling een verweerschrift indienen.

Ik ben belanghebbende omdat ik zowel als persoon als in mijn beroepspraktijk als pedagoog, nadelige gevolgen kan (en zeer waarschijnlijk zal) ondervinden in geval van een voor mevrouw Nakad negatieve uitkomst van de procedure.

Als burger van deze maatschappij heb ik belang bij een goed functionerende rechtstaat. Alleen daarmee zou ik mij veilig kunnen voelen. Ik voel mij in die zin al jaren niet meer veilig.

Twee jaar gelden zat ik in Finland in een trein tegenover een Finse advocaat. Omdat de trein was vastgelopen in de sneeuw duurde ons contact wat langer zodat ik hem kon uitleggen dat in Nederland de openbaarheid van uitspraken in het familierecht en in het belastingrecht de facto geen uitgangspunt meer is ondanks het feit dat de Nederlandse grondwet dat dwingend voorschrijft. In Finland is openbaarheid van uitspraken wel vast beleid en ook de openbaarheid van zittingen wordt daar algemener gepraktiseerd. Deze advocaat stelde dat er dan toch wel collega’s van hem zijn die dat eens aan de orde gaan stellen. Daar moest ik hem in teleurstellen. Nederlandse advocaten zijn bang om klachten in te dienen en dat hebben ze vaak ook met zoveel worden tegen mij verteld. De meesten vertellen uiteraard overigens niet graag dat ze door angst worden gedreven ook al is dat wel het geval. De openbaarheid van uitspraken is in Nederland als leidend principe in 1997 opgeheven door het illegale orgaan Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur in haar dictaat aan de rechtbank Arnhem om toegezegde openbaarmakingen alsnog niet toe te staan.

In het afgelopen jaar zag ik een advocaat opereren die bijzonder veel veel lef ten toon spreidde en waarin ik op enige afstand vertrouwen kreeg. Zowel persoonlijk, als mij nog een keer iets onrechtmatigs zou overkomen, als wel als denkbare verwijzing voor cliënten die mij als pedagoog consulteren. Die cliënten moest ik op vragen wie ik als advocaat of raadsman zou adviseren tot nu toe altijd een antwoord schuldig blijven. Die advocaten bestaan volgens mij niet meer in Nederland, en waar ze enige tijd bestaan worden ze integraal het bestaan onmogelijk gemaakt. Ik heb een aantal van die situaties van dichtbij moeten meemaken.

Kortom mevrouw Nakad voorziet in een behoefte aan juridische bijstand die verder gaat dan een met witte voetjes de rechtszaal betreden. In de rechtszaal moet er kunnen worden gezegd wat er gezegd moet worden. Het gaat niet aan om dat, zoals de deken stelt, als complotdenken te framen. Als er een complot is dan moet dat benoemd worden en kan het bestaan ervan eventueel met argumenten worden bestreden. De tuchtrechtelijke klacht zelf getuigt inmiddels wel van een complot. Er is immers over nagedacht hoe mevrouw Nakad de mond gesnoerd kan worden. En dat nog wel door haar eigen beroepsgroep. Gezien mijn ervaringen in het verleden en de angst die advocaten in het algemeen, en gezien een aantal incidenten met reden, hebben voor de rechtelijke macht, zou het mij niet verbazen als ook dit tuchtrechtproces meer in het belang van de rechterlijke macht en de jeugdzorg wordt gevoerd dan in een rechtsstatelijk belang.

Ik verzoek u vriendelijk en dringend mijn argumenten mee te laten wegen in uw beoordeling.
Uw beslissing zie ik graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Hoogachtend,

Joep Zander, pedagoog
Schoutenweg 41
7413 XA Deventer