Cookies

Mijn verweer op wikipedia; door de wikipediacensuur verwijderde pagina

onderstaande pagina werd van Wikipedia verwijderd onder het mom dat ie teveel bitjes en bytjes in beslag nam. Althans dat was de enige aankondiging die ik daarover heb gelezen, zie het plaatje hieronder. De werkelijkheid is natuurlijk geheel anders. Niemand mag weten of begrijpen dat valse redenen worden gebruikt om mij van correcte,  bijdragen te weerhouden. Ze bedreigden blijkbaar de belangen van sommige pesudonieme gebruikers ….. of ja vult u maar in. Een paar links zijn aangepast om ze aan recentere informatie te koppelen. Onder andere die naar het exclusieve interview met Ars Solleveld over de censuur op wikipedia. Ook heb ik een paar typefoutjes gecorrigeerd.

Inmiddels ben ik geblokkeerd op Wikipedia.

Zo werd deze verwijdering aangekondigd. Daarna werd een tijdje deze aankondiging weggehaald en de schijn gewekt dat de pagina kon blijven staan waarna hij alsnog onverhoeds werd weggehaald.

<Gebruiker:Joep Zander/weg>

Joep Zander/monobook.js · Joep Zander/sorops · Joep Zander/vooroordelen · Joep Zander/weg · Joep Zander/zondebokken · ·

attentie:Deze pagina is bedoeld om me te verweren tegen ongefundeerde aantijgingen en Persoonlijke aanvallen. Ik probeer te voorkomen dat ik op allerlei pagina’s in herhaling moet vallen. In herhaling vallen eist veel van van mijn kostbare tijd en geduld. Daarom centraliseer ik hier mijn verweer. Dit is helder en overzichtelijk, doenlijk en eenduidig. Behalve activisme wordt me nog van alles en nog wat verweten. Het kan niet op. Je kunt het niet bedenken of ik schijn het te hebben misdaan. Gebruiker Evilfred heeft bijvoorbeeld iets nieuws uitgedacht. Mensen die het waagden mij te steunen, of die per ongeluk gelijk luidende standpunten innamen in de afgelopen maanden, zijn volgens hem indirecte sokpoppen van mij. Hier past een mooie term: sokpoppen by proxy’.
Tot tweemaal toe werd deze actiekaart door Eerste Kamer leden omhoog gehouden tijdens de behandeling van wetsontwerp 23714; de herinvoering van gezamenlijk gezag als uitgangspunt. Dit plaatje hoort blijkbaar niet thuis op het lemma pappa. Maar op het (slechte) lemma gezamenlijk gezag blijkbaar ook niet. Als dit een POV-plaatje is dan weet ik er nog wel meer op wikipedia te vinden; zie hier onder aan de pagina

[[1]]

WEG

Weg: Sinds 25 april zijn gebruikers Daisonyx (inmiddels geblokkeerd wegens sokpopperij) en Theobald Tiger bezig een groot aantal lemma’s te verwijderen waar ik ooit aan bijdroeg. Deze actie wordt meestal gemotiveerd met opmerkingen over vermeend vaderactivisme. Aanvankelijk heb ik geprobeerd me met argumenten te verzetten dan wel aanpassingsvoorstellen te doen. Elke nuance en redelijkheid blijkt echter in deze discussie ver te zoeken. Ik heb hier hier een beschouwing gewijd aan dit gebeuren. Voor het overige houd ik het er maar bij dat ofwel een aantal lemma’s/passages waar ik aan heb bijgedragen niet wikipediawaardig zijn ofwel wikipedia deze passages/lemma’s niet waardig is. In beide gevallen laat ik de discussie daarover verder aan anderen over.
blokverzoek

Inhoud

Mijn vermeende Vaderactivisme

Ik ben mij er terdege van bewust dat ik naast wetenschapper en schrijver ook activist ben. Daar schaam ik mij geenszins voor en ik vind het een extra reden om heel zorgvuldig om te gaan met mijn bijdrages. Maar het weerhoudt mij er niet van om zaken waarvan ik bronnen kan aangeven en die relevant zijn in het kader van vaderschap wel te benoemen. Ik ben van mening dat zaken niet simpel om reden van het feit dat ik ook activist ben moeten kunnen worden verwijderd.

” vaderschapsactivisme is in dit kader niet aan de orde omdat het een (vooralsnog) marginaal verschijnsel betreft” Theobald Tiger geeft hier de ware reden van deze verwijderacties; het gaat niet om een inhoudelijk argument maar zijn erg POV blik op de werkelijkheid.

Overigens zit er wel iets in de constatering dat er weinig mannen hier actief zijn die zich met genderzaken bezig durven te houden. We zouden vanuit wikipedia meer actieve mannen op moeten roepen om inhoudelijk bij te dragen aan deze encyclopedie. Er worden op allerlei plekken vrouwen opgeroepen om meer bij te dragen aan deze encyclopedie. Ik heb al vaker gezegd dat we ook moeten kijken naar inhoudelijk evenwicht. Er is m.i geen inhoudelijk evenwicht in de genderlemma’s.

Transparantie

Ik handel niet onder pseudoniem, mijn opponenten wel. Waar zij mij van activisme (is dat een argument, waarom niet inhoudelijk) kunnen “beschuldigen” op grond van mijn achtergrond, kan ik slechts ernaar gissen wat hun bezielt. Het is goed mogelijk dat genoemde gebruikers Daisonyx en Theobald Tiger dezelfde zijn. Ze hebben overeenkomend woordgebruik en opereren vooral in afwisseling en ze zijn met dezelfde hetze bezig. Ik zal dus moeten speculeren. Mijn ervaring is dat veel mannen die heftig gefrustreerd zijn over wat ze overkomt, bijvoorbeeld in de relatie met hun kinderen, dit probleem niet meer onder ogen wensen te zien en zich in hun optreden ook keren tegen het zichtbaar maken van wat eigenlijk hun eigen frustratie is. Het optreden van beide( of een?) gebruiker(s) heeft daar veel weg van. Maar, het is speculatie. Het kunnen ook bekenden zijn van personen die ik bekritiseerde. Of gewoon niet zo slimme mensen die hun eigen ongelijk niet onder ogen durven te zien, of kunnen zien. En die dan mij van een soort blindheid beschuldigen.

In alle gevallen is enerzijds enige compassie ook op zijn plaats. Van de andere kant is het ook heel laf om op zo’n manier, vanuit zo’n positie iemand persoonlijk aan te vallen, daarbij met regelmaat gebruik makend van zijn naam. Mijn naam dus. Het is moordend gedrag. Ik moet dat benoemen. En toch ook compassie? Ja ook.

Wat zou er trouwens gebeurd zijn als ik hier onder een pseudoniem had geopereerd (of anderen had aangestuurd om..) zoals veel van mijn opponenten. Dan was niemand gevallen over het idee dat ik op het lemma ouderverstoting naar eigen literatuur verwees (zou laten verwijzen) of dat ik speciale belangen zou hebben. Op dit gebied heeft zowat iedereen belangen. Alleen van mijn opponenten weten we ze niet. Als je niets hebt meegemaakt is het moeilijk tot inzicht te komen. Als je doet alsof je niets hebt meegemaakt is het onmogelijk om tot inzicht te komen. Overigens zijn is er ook door anderen referentie naar een boek dat door mij is geredigeerd, gemaakt.

ontvangen complimenten

[Na dit compliment hebben BOH en Theobal Tiger het hele lemma weer grondig overhoop gehaald.]

wat is er aan de hand met wikipedia

Het is onbegrijpelijk hoe enkele pseudonieme anoniemen hier de zaak grondig onderuit kunnen halen. Misschien moet daar maar iets aan veranderen.

Aangezien ik werkelijk niet zie wat ik fout zou kunnen hebben gedaan hier op wikipedia kan ik niet tot een andere slotsom komen dan dat gebruikers als Theobald Tiger ofwel hardstikke stom zijn, ofwel met een bepaald plan hier ronddwalen. Nou stom is ie niet. Een complot? Ja misschien wel. Dat wil niet zeggen dat iedereen die op de hand is van TT zich bewust in een samenzwering of lastercampagne begeeft. Er zijn ook mensen die gewoon te goeder trouw worden meegesleept in dit soort campagnes. Maar ik ben zeker iemand die, op een verantwoorde manier met bronnen en dergelijke, kritische informatie toevoegt aan deze wikipedia. En er zijn zeker mensen die er belang bij hebben deze inbreng kalt te stellen. Dát dit gebeurt weet ik van gebeurtenissen buiten wikipedia. Er zijn mensen die proberen her en der campagnes tegen mij te starten. Dat verzin ik niet. dat weet ik uit betrouwbare bron. Deze bronnen zitten er niet op te wachten dat ik ze hier noem. Maar iedereen met verstand moet kunnen begrijpen dat er in deze wereld mensen rondlopen met belangen die in strijd zijn met de opbouw van een onafhankelijke NPOV encyclopedie. Deze mensen hebben met een anoniem pseudoniem account makkelijk en ongehinderd de mogelijkheid hier op wikipedia hun gang te gaan. Natuurlijk moet je daarvoor mensen meekrijgen. Het kan goed zijn dat de persoon achter TT (inclusief een aantal mogelijk moeilijk detecteerbare sokpoppen, zeker als je de sokpoppen by proxy meetelt) begaafde mensen zijn die weten hoe ze een crowd op internet moeten sturen. Misschien worden ze daar zelfs voor betaald. Ok het zijn wilde veronderstellingen. Over mij valt makkelijkere wat aan te tonen. Ik ben transparant en ik ben wie ik ben. TT is het omgekeerde. Maar misschien is hij wel precies waar hij mij van beschuldigt. Als TT het heeft over mijn, door hem veronderstelde, leugens dan kan het bijna niet anders of het gaat over hemzelf. Als het gaat over mijn activisme dan gaat het zelfs aantoonbaar om zijn activisme op een aantal punten. Naar afin wederom dit is enerzijds een speculatie, maar anderzijds een reëel gevaar dat niet te ontkennen valt. Sinds kort ben ik dan ook tegen de mogelijkheid om anonieme-pseudonieme account aan te maken. Het erge is dat de beweging nu precies andersom is. Iedereen zal zich na de aanvallen die op mij zijn gedaan nog wel tien keer bedenken voordat hij een transparante account op eigen naam aanmaakt.

Deze (link) onjuiste (er is namelijk in casu geen vervolging van Demmink geweest) en vooral erg censurerende bewerking maakt mijns inziens weer wat duidelijk over TT. Het lemma is weer een keer ongelooflijk gekortwiekt terwijl de mediaaandacht , aangiftes, onderzoeken alleen maar in aantal toenemen. TT lijkt belangen te hebben in dit soort kwesties TT heeft inmiddels zijn ongelijk ten aanzien van de onjuistheid van die passage erkend (waarvoor dank), maar waarom niet consequent de hele bewerking, waarvan hij zelf de essentie niet doorzag, teruggedraaid zodat het hele verhaal ook voor anderen weer inzichtelijk is. Dat het duidelijk is dat het probleem nou juist precies ís dat er geen strafrechtelijk onderzoek is geweest. En dat je een beetje kan snappen waarom zo iets in Nederland in Godsnaam mogelijk is, dwars tegen internationale verplichtingen in.

onzinnige standpunten

slechts twee voorbeelden

Om te zien hoe onzinnig hier geredeneerd wordt hoefde u tot voor kort niet zoveel verder te kijken dan uw neus lang is. U kunt hier nog zien dat deze gebruikerspagina voorzien was van een blokje waarin stond dat deze pagina op de nominatie stond om te worden verwijderd. Dit is om te beginnen een grote bijzonderheid. In de regel blijven we op wikipedia van elkaars gebruikerspagina’s af. Markant is de reden dat “De spaarzame en kostbare plaatsruimte die we hier hebben kan beter besteed worden aan serieuze lemmata” Iedereen die een beetje actief is op wikipedia weet, ook de hoogste baas heeft dat meermalen beklemtoond, dat hier op Wikipedia echt niet op een paar bitjes of bytes wordt gekeken. Echt volstrekte onzin. Toch kan dat soort onzin hier door RJB zonder blikken of blozen worden ingevoerd en dan nog wel voor een uiterst repressieve actie. Als reden staat er verder dat het type betoog als het dat al is hier niet past. Zelf heb ik aangegeven dat het een verweer betreft. Dat past uiteraard altijd. Iedereen mag zich verweren, al helemaal op zijn gebruikerspagina, en zeker tegen laffe spookgebruikers. Heel handig; eerst definieer je zelf een categorie en zegt vervolgens dat het daar niet binnen past en dus weg moet. Ik hoop dat er buiten Wikipedia nog mensen rondlopen die nadenken. Ik ben best bereid een excuus voor een fout te accepteren. Zelf maak ik ook fouten. Inmiddels is deze nominatie gelukkig verwijderd. Wel staat in de bewerkingssamenvatting van deze verwijdering dat deze pagina zou moeten worden genegeerd. Dan weet u dat bij deze ook.

Op de verwijderingsnominatie van Moederschap beweert Fred Lambert dat een cijfer over de zekerheid waartoe vaderschapsonderzoek leidt ten aanzien van het bepalen van het vaderschap, niet kan kloppen. Dit omdat het nou eenmaal een bij biologisch onderzoek onbestaanbaar getal zou zijn. Daarbij wordt aangevoerd dat zo’n cijfer wel juist hoort bij een betoog over Higgs-deeltjes (dat het wel bij Higgs deeltjes hoort is uiteraard geen reden maar een drogreden). Dat dit niet zou kunnen voor biologisch onderzoek is geheel in strijd met alles wat erover te vinden is, in diverse literatuur en wat ook defacto als praktijk geldt voor rechtspraak en vaderschapsonderzoekbureau’s. Het kan zijn dat het woord “ongeveer” voor zo’n getal gezet, tot misverstanden kan leiden. Daarom gaf ik in deze discussie een alternatief. ‘Met bronnen etc, ook wetenschappelijke. Maar nee hoor’. De reactie luidt, zonder nader argument, dat ik nou eenmaal niets van statistiek snap. Fred snapt er in de regel misschien meer van dan ik. Maar niet voldoende blijkbaar om me even uit te leggen wat nou eigenlijk echt het probleem is. Dit gebeuren legt de vinger op de zere plak van dit hele verwijdergedoe. Het is meer een hetze gebaseerd op snelle veroordelen over mij (pov-pusher, vaderactivist, geklieder, weet niets van statistiek, ik zou klieren, niet goed naar mezelf kijken, maar beter kunnen ophoepelen en noem maar op). Afin genoeg om een serie wikipedianen voor de arbitragecie te dagen. Maar daar heb ik niet echt veel zin in.

Overigens vind ik een item over vaderschapsonderzoek niet erg op zijn plaats bij het lemma moederschap. Ik zal nog eens nakijken of ik dat zelf er op gezet heb (wellicht op verzoek of in discussie) of dat iemand anders dat heeft gedaan. Sowieso is het natuurlijk niet zo dat ik de verantwoordelijkheid draag voor alle slechte zaken op lemma’s. Dat komt gewoon ook vaak van anderen. Zeker op het lemma Moederschap. Voor het lemma vaderschap voel ik me meer verantwoordelijk.

Mijn geschiedenis op wikipedia

Eindeloze pogingen van mij om redelijk te blijven op het onderwerp matriarchaat. Niet goed kort samen te vatten. Maar het heeft me veel energie gekost, en ik kon per saldo slechts concluderen dat er van enige goede trouw aan de andere kant geen sprake was. (“Voor mij zijn overigens jouw wijzigingen niet het probleem, als wel de ruimte die er mee wordt gemaakt voor de aanhangers van de Moedergodincultus. Groet, BoH (overleg) 16 sep 2011 14:41 (CEST)” Ook hier gaat het dus niet om het argument maar om een vermeend activisme. BoH werd later in deze actie gesecondeerd door Theobald Tiger.)

Ik heb me verweerd tegen een club die haar eigen PR-tekst op het naaar hun genoemde lemma soroptimisten wilden zetten. Ik werd daarbij bedreigend bejegend door die club. Desalniettemin zou ik volgens Theobald Tiger op dat lemma zelf activist zijn geweest.

Verder heb ik me nogal heftig bemoeid met het lemma overleg:Joris Demmink, omdat daar naar mijn bescheiden mening vreemde zaken aan de hand waren, die leken op censuur. Pogingen om met bronnen onderbouwde feiten te schrappen omdat ze zouden getuigen van een cyberaanval. En nog veel meer.

Ik heb het nooit op een blokkade aan laten komen en had tot voor kort nauwelijks POV-nominaties. Slechts een eerder echt artikel van mij is ooit verwijderd.

POV en NPOV

POV is wikipediaans voor subjectief standpunt (point of view) NPOV is het omgekeerde. Ik werd door Johan Lont er op het lemma belang van het kind(inmiddels verwijderd) bijgehaald om het onderwerp minder POV te maken. Ik heb op dit lemma verschillende invalshoeken belicht van het begrip. Citaat gegeven van een belangwekkend pedagoog. Verwezen naar belangwekkende literatuur waar mijn naam niet in voorkomt, geschreven door mensen die ik als opponent zie. Een jurist en een beleidsmedewerker van de Kinderbescherming onder andere. En dan nog denkt gebruiker:Theobald Tiger in de kop van zijn bewerkingsnominatie te moeten melden dat ik geen gezaghebbende literatuur aanhaal. Enige nadere aanduiding of suggestie van zijn kant ontbreekt. Kortom ik probeer actief op te treden tegen POV op verzoek van gerespecteerde medewikipedianen. En dan juist dit verwijt.

Mijn betrokkenheid bij het lemma Ouderverstotingssyndroom is onmiskenbaar. In 1999 heb ik voor het eerst een Nederlandstalig boek hierover geredigeerd en deels geschreven. Een boek dat uitkwam bij het Platform SCJF. Daarna is dit begrip doorgedrongen tot de jurisprudentie. Jawel. Is dat een reden om mij te verbieden er een lemma over aan te maken en ten dele ( ik ben niet de enige) te onderhouden. Het gaat hier om een kwaal die niet vaders of moeders overkomt, maar wat kinderen overkomt. Ik heb vele kinderen in deze positie geïnterviewd. Ik ben zelfs in mijn boeken redelijk objectief gebleven. In het boek Moeder-Kind-Vader, een drieluik over ouderverstoting heb ik alle, ja alle betrokken partijen uit een case aan het woord gelaten. Dat is nog steeds een internationaal unicum op dit onderwerp. Ik heb twee gereviewde artikelen op mijn naam staan waarvan een in het Engels. De suggestie dat het lemma een betoog is werp ik ver van mij. Wees als wikipedia liever content dat je editors in huis hebt die behalve NPOV wikipedialemma’s ook nog wetenschappelijke artikelen, boeken en kranteartikelen schrijven.

Ik bleef tot nu toe steeds in discussie

Na eindeloos argumenteren met mijn opponenten op diverse lemma’s en de eerste in deze serie verwijdernominaties heb ik het opgegeven dus. Zie hierboven in de kop. Erg jammer, het spijt me maar dit is op die manier een nodeloze tijdsinvestering. Ik bepleit overleg, maar niet in het oneindige.

Maak ik dan geen fouten, heb ik altijd gelijk?

Jazeker maak ik fouten, zelfs wel eens stomme fouten. Die probeer ik, meestal ontdek ik ze zelf, recht te zetten. Ik geef vaak iemand gelijk. Ik geef zelfs graag iemand gelijk, als ik dat gelijk ook maar in de verste verte vermoed. Ik dram niet altijd door op het gelijk dat ik wel heb. Soms laat ik het er even bij en trek me terug. Terug uit de discussie; of even helemaal niet op wikipedia.

Ik onderhoud een speciale pagina om kritiek op mij te verzamelen. Kent u dat gedrag van POV-pushers (daar wordt ik van beschuldigd).

Ik heb tot nu toe geen blokkades opgelopen. En tot voor kort ook heel weinig POV-nominaties. Dat kan van mijn geachte opponenten niet altijd worden gezegd..

Wetenschappelijk

Ik ben er trots op wetenschappelijk te werk te gaan. Dat betekent dat ik graag mijn eigen standpunten probeer te falsificeren. Zo hoort een wetenschapper ook te werk te gaan. Ik probeer me zelfs zover te verdiepen in andermans argumenten dat ik ze wel eens help om gelijk te krijgen.

Al mijn publicaties waaronder wetenschappelijke gereviewde publikaties.

Mijn publicaties zijn, door vele andere deskundigen erkend, Inzake ouderverstoting ook door de heer Ed Spruijt die toch bepaald niet mijn medestander is. Spruijts boek staat ook netjes bij de referenties. Veel van mijn boeken zijn aanwezig op alle vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming. Ze zijn aanwezig in bibliotheken, ze zijn besproken (ook in vakliteratuur). Wat er aan andere literatuur is heb ik benoemd. Boeken die ik heb geredigeerd bevatten juist ook teksten van andere deskundigen. Als er verwezen wordt naar Zander e.a is dat dus ook een verwijzing naar een keur van specialisten op juridisch, sociologisch en psychologisch gebied.

Desondanks dreigen mijn (redactie) boeken te worden verwijderd omdat sommige collega’s denken dat een uitgeverij die haar reputatie verkoopt aan de overheid met geld van de burgers een reputabele uitgeverij is. Boeken die door een klein uitgeverijtje met veel moeite en succes zijn uitgegeven, die een wereld aan verandering en jurisprudentie te weeg hebben gebracht zijn dan niet relevant omdat het niet reputabel genoeg zou klinken. Mensen die geïnspireerd de barrières overwinnen zoals Gardner en ondergetekende zijn blijkbaar onbetrouwbaarder dan uitgevers die hun ziel voor geld verkopen en pertinente nonsens publiceren. ( zie ook:http://joepzander.wordpress.com/2012/03/25/dilemmas-en-spagaten ) 27 maart 2012 at 12:48 pm e

Ik bedacht me net overigens dat Trouw ten onrechte niet vermeldt dat het boek is uitgegeven in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming ( De staat dus). Betekent dat dat het boek is betaald door de Nederlandse Burger? Ik probeer er verder achter aan te gaan.

Boeken en zogenaamde reputabele uitgevers

Mijn opponenenten proberen met eigen onderzoek de reputatie van uitgeverij Relapublishing.nl onderuit te graven. Daarentegen is makkelijk het gebrek aan integriteit aan te tonen van uitgeverijen als SWP (ook in het lemma ouderverstoting opgenomen, notabene door mij), die door mijn pseudonieme opponenten blijkbaar wel aanvaardbaar worden gevonden, maar die zich op ontransparante wijze door de overheid laat sturen om de burgers op hun eigen kosten vals voor te lichten.zie hiervoor. Voor het vervolg zie hieronder, ook over SWP.

joepzander Says: 9 april 2012 at 9:30 pm e

Wat uitzoekwerk heeft het volgende opgeleverd: 1. Uitgever SWP heeft geen standaardregeling, afspraken of protocollen voor dit soort verstrengeling. (bron SWP). Dit steekt m.i wat bleek af tegen de regelingen die andere media daar, voorzover ik weet, over hebben opgesteld. SWP heeft wel in het verleden meermalen boeken uitgegeven die op zijn minst indirect gefinancierd zijn door de rijksoverheid. 2. De schrijver van het boek, ik verwachtte ook niet anders, heeft zonder last en ruggespraak aan het boek gewerkt. (bron auteur) 3 De financiele betrokkenheid van de Kinderbescherming bestond uit een garantieafname (hoeveel?) van een aantal boeken. (bron auteur) Voor de volledigheid en eerlijkheid wil ik vermelden dat van de boeken die ik (mede) heb geschreven enkele tientallen exemplaren aan de Raad zijn verkocht. Daarvan eenmaal op grond van een toezegging tot afname.

Heb ik een Obsessie?

Maak ik alleen lemma’s aan over van hun kind gescheiden vaders? Geenszins. Ik schrijf veel over vaderschap in het algemeen. Ik schrijf over een keur van andere onderwerpen. Bovendien schrijf ik in het algemeen juist vanuit kindperspectief. Ik interview kinderen voor onderzoek. Ik ga in discussie met kinderen: >> hCVYUS41hfg zie dit You-tube-filmpje van jongerenlagerhuis. Maar zeker ben ik altijd origineel, zonder tekort te doen aan een goede verantwoording overigens. Mag dat. Lijkt me wel.

Conclusie?

Die laat ik even aan mijn lezers over.

====Hetze voerende waanzinnigen moeten worden verwijderd geachte Joep, zoals die figuur <naam verwijderd>. Leest u mee Wikipedia?

Ik vraag me werkelijk af hoe de wikipedia artikelen aan het verwijderen is nota bene op grond van een grootschreeuwende hatelijke op personen spelende figuur als <naam verwijderd> gezien zijn genoemde redenen.

Gaarne aandacht zodat goede informatie door Zander erop blijft staan…. Broodnodig in Nederland zeker!! – De voorgaande opmerking werd toegevoegd door VUQ (overleg · bijdragen) 26 jun 2013 09:09‎ (CEST)

Zelfs ouderverstotingssyndroom dreigt te worden verwijderd. Iets doen?

(van mijn blog) Het lemma ouderverstotingssyndroom dreigt te verdwijnen van wikipedia. Dit lijkt onderdeel van een serie verwijderingsnominaties die allemaal met vaders en ouderverstoting hebben te maken en waarin ik een aandeel had. Het verwijt is onder andere dat het subjectieve informatie zou zijn en dat ik er verwijzingen naar boeken die onder mijn redactie zijn gemaakt in zou hebben opgenomen. Uiteraard valt er altijd wel wat te verbeteren. Het is niet verboden om eigen boeken te noemen (soms hebben overigens anderen dat toegevoegd). Ook andere literatuur staat genoemd. En ja sorry ik heb inderdaad nu eenmaal als een van de weinigen over dit internationaal relevante onderwerp in het Nederlands geschreven. En overigens is in een geval een wetenschappelijk artikel van mij ook door een reviewproces gegaan en dus als verantwoord beoordeeld. Mensen die wat willen inbrengen over de ontstane situatie ( Wikipedia kan door iedereen worden bewerkt, je kunt je commentaar overal kwijt, zelfs zonder registratie) kunnen onder andere terecht op de volgende pagina’s: verwijderingsnominatie discussie De kroeg (algemene overlegpagina) discussie hierover Het lemma zelf staat hier

Parental Alienation Syndrome/ Ouderverstotingssyndroom is een door heel veel wetenschappers en juristen erkend syndroom. Er zijn ook tegenstanders. Dat staat allemaal in het lemma. Ik heb de tegenstanders zeker niet vergeten te noemen. De passage over DSM zal binnenkort net het uitkomen van DSM-V moeten worden bijgewerkt. Er is heel veel gereviewd en verantwoord wetenschappelijk materiaal over. Onder andere van mij. In het Nederlands zelfs grotendeels van mij. Het valt niet te vermijden dat ik daar ook naar verwijs. En dat is ook helemaal niet verboden of onmogelijk (zoals hierboven wel gesteld wordt). Het fenomeen is onder die woorden opgenomen in de Nederlandse jurisprudentie. Het wordt ook door andere Nederlandse wetenschappers onderzocht. En ook dat staat ook in de referenties vermeld. Het zou vreemd zijn geen lemma te hebben over een begrip dat zo’n belangrijke rol speelt, ook in SIRE campagnes. Waar ik op andere plekken naar mijn site link is dat naar artikelen die elders (in kranten, bladen en wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd, waarvan enkele ook gereviewed. Het wil maar niet tot mijn opponenenten doordringen dat het dus om gereviewde artielen gaat. Dat mijn boeken in vakliteratuur zijn besproken.

POV-plaatjes ?

Over de verwijdering van de actiekaart Pappa?

Welke afbeelding is POV en waarom? een afbeelding die de uitdrukking is van het gemist vaderschap ( in veel landen ongeveer 40% van de vaders) of een afbeelding die de uitdrukking is van bestaand vaderschap. En waarom?

Welke afbeelding is verboden en waarom? Het voorblad van een ( ok wereldberoemd) pamflet of een discriminerend formulier van een rechtbank.

nieuw: sokpoppen by proxy

Gebruiker Evilfred heeft iets nieuws uitgedacht. Mensen die het waagden mij te steunen, of die per ongeluk gelijk luidende standpunten innamen in de afgelopen maanden, zijn volgens hem indirecte sokpoppen van mij. Hier past een mooie term: sokpoppen by proxy.

Wat en vooral wie hij precies bedoelt is me vrij onduidelijk. Maar mooie fantasieën kan ik er wel bij hebben. Gebruiker Peter B die mij genuanceerd een beetje steunde in de strijd tegen karaktermoord in de kroeg is waarschijnlijk door mij met een wurgcontract gedwongen elke maand wat leuks over mij te schrijven. En gebruikster L.bonus die ook wat positiefs schijnt te hebben gezegd ergens (ik lees het niet eens) zit natuurlijk opgesloten in mijn kelder met een lange ketting waardoor ze nog maar net door het kelderraampje naar buiten kan kijken. Elke dag dient ze om een droge boterham te verdienen een schop uit te dellen aan Theobald Tiger en zijn spooksopsokstokpoppenproxypoppenkast. Met een eigen IP-adres natuurlijk. En dan heb ik nog een straatbende hier om de hoek gemotiveerd om Slechte Fred af en toe te kietelen met hun mobiele internettelefoons. Jaja. Wordt vervolgd.

Vandaag een nieuw bericht van mijn duistere sokpop by proxy sinistere sinus. Volgens hem is de kern van genoemde spooksopsokstokpoppenproxypoppenkast in rep en roer vanwege een door hun verwachte cyberaanval. Al eerder werd er door een moderator op grond van 2 anonieme bewerkingen op een overlegpagina (Joris Demmink) een cyberaanval gemeld op grond waarvan deze zinvolle (maar schijn bedriegt in dit soort gevallen uiteraard) bijdragen werden verwijderd. Ik heb dat toen aanhangig gemaakt. Ergens begint vrij onbewust, door te dringen dat dit soort verwijdergedrag juist cyberaanvallen kan uitlokken. Hoofd poppenkast de heer gebruiker Gevlekte panter zit momenteel dag en nacht achter de PC om elke beweging van mij en proxy te observeren.

Is Soroptimistenpresident eigenlijk een sokpop by proxy van Joep? Joep kan wel net doen of hij ten bate van de neutraliteit op wikipedia een gevecht op leven en dood voerde met Nelleke Fontein, destijds presidente van de Soroptimisten Nederland. Maar wie zegt dat hij niet zelf stiekem een hele coverup heeft gemaakt. Want uit alles blijkt dat Zander een rasechte feminist is. Of misschien wel feministe, je weet maar nooit. Hoe kan hem anders door de Raad voor de Kinderbesch.. ooit zijn verweten dat hij zo nodig de zorgvader uit moest hangen. Een vuile achterbakse feministiese roksopsokproxypop met genderdysforie; dat is ie.

De MPS-sokpoppen van Zander. Al zou Zander geen sokpoppen by proxy hanteren en maar onder een enkele account opereren dan nog heeft hij eigenlijk minstens 10 sokpoppen binnen die ene account. Zander lijdt namelijk aan Multi ProxyPopsokken Stoornis. Dus ook binnen een persoon en een account kan hij als verschillende parallelle sokpoppen opereren. Zo heb je zijn activistische sokpop, waar gebruiker Theobald Tiger maar al te graag over wil struikelen. Zijn feministische proxypopsok; hoe kan ie immers anders NPOV lemma’s maken over bekende feministen als Lilian Rubin. De proxypopsok die een pro-familierechtsbedrijflemma als KIES aanmaakte (verwijderd). Laten we vooral niet al te makkelijk hieruit concluderen dat dit gewoon een gezonde manier is om een encyclopedie te maken waarin hij het onderwerp gender behartigt.Eigenlijk is Zander natuurlijk gewoon een klier, die het maar niet mogelijk wil maken dat hij op eenvoudige wijze kan worden neergesabeld. Nee dan zet hij ineens al zijn proxypopsokken in voor maar een doel. Verdediging. En dan ook nog met bijtende humor. Gemeen hoor.

Morgen of zo in dit vervolgverhaal;?? Waarschijnlijk zal voor de zekerheid dit verhaal overigens op joep’s weblog worden voortgezet (vanwege de ontiegelijke ruimte aan bitjes die dit hier inneemt)

Joep Zander/monobook.js · Joep Zander/sorops · Joep Zander/vooroordelen · Joep Zander/weg · Joep Zander/zondebokken · Joepnl · Joepnl/EditCounterOptIn.js

Are there also governemental Troll's on Wikipedia? It is quite assumable.
Are there also governemental Troll’s on Wikipedia? It is quite assumable.

Eén antwoord op “Mijn verweer op wikipedia; door de wikipediacensuur verwijderde pagina”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.